Welkom Over de praktijk |  Privacybeleid

Privacybeleid

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, vastgelegd in de WGBO (De wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst).
De Europese Privacywet AVG, die geldt vanaf 25 mei 2018, bepaalt dat er een informatieplicht en verantwoordingsplicht is naar cliënten, hoe er met hun gegevens wordt omgegaan.

Uw dossier bevat persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen.
Persoonsgegevens zijn voor- en achternaam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, beroep en beoefende sport (om te kunnen inschatten hoe het lichaam wordt belast).
De contactgegevens zijn verder nodig om, indien nodig, te bellen en/of u te informeren over wijzigingen van mijn diensten, voor de nota en het incidenteel per e-mail verzenden van mijn nieuwsbrief.

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem maatregelen om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • voor de financiële administratie. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt hiertoe gebruikt door mij, mijn accountant en de belastingdienst.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Als u van mening bent dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, kunt u altijd contact met mij opnemen. Als wij er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy op de nota

Op de nota die u ontvangt staan de gegevens:

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
 • de kosten van het consult.
Minderjarigen

Voor de verwerking van persoonsgegevens en voor de behandeling van minderjarigen vanaf 12 jaar is hun persoonlijke toestemming nodig. Tot de leeftijd van 16 jaar is ook toestemming van beide ouders/voogd nodig.