Welkom Over de praktijk |  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden therapeutische behandeling

 • De basis van een therapeutische werk is de gelijkwaardigheid tussen de behandelaar en de client en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De behandelaar werkt met diverse methodes die niet bedoeld zijn om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • De behandeling is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen.
 • De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de client onder behandeling is van huisarts en/of specialist.
 • De behandelaar kan om het proces te ondersteunen tips geven over voeding, leefstijl, supplementen, remedies, beweging of oefeningen. Echter het is de vrije beslissing van de client om een voorstel van de behandelaar op te volgen.
 • De behandelaar is niet aansprakelijk voor het resultaat van de behandeling, slechts voor de handelingen die hij/zij tijdens de sessie verricht en/of met welke hij/zij volgens behandelovereenkomst werkt.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), dat zij handelt conform de wettelijke regelgeving
 • De behandelaar stelt de belangen van de client centraal in de therapie.
 • De behandelaar houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere behandelaars) overhandigd of medegedeeld.
 • De behandelaar verplicht zich de client correct door te verwijzen naar een collega of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Consulten/therapie kinderen

 • De behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De behandelaar die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De behandelaar verplicht zich informatie met betrekking tot de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling als de ouders hiernaar vragen.
 • De ouders verplichten zich door middel van het anamnesegesprek relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.

Klachten

Heb je een klacht of opmerking? Neem dan contact met me op. We komen er samen altijd uit. 

Welkom Over de praktijk |  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden therapeutische behandeling

 • De basis van een therapeutische werk is de gelijkwaardigheid tussen de behandelaar en de client en gebaseerd op zelfverantwoording.
 • De behandelaar werkt met diverse methodes die niet bedoeld zijn om een diagnose vast te stellen of een medische diagnose te vervangen.
 • De behandeling is niet in staat ongeneeslijke ziekten weg te nemen.
 • De therapie vervangt nooit controles van huisarts en/of specialist, indien de client onder behandeling is van huisarts en/of specialist.
 • De behandelaar kan om het proces te ondersteunen tips geven over voeding, leefstijl, supplementen, remedies, beweging of oefeningen. Echter het is de vrije beslissing van de client om een voorstel van de behandelaar op te volgen.
 • De behandelaar is niet aansprakelijk voor het resultaat van de behandeling, slechts voor de handelingen die hij/zij tijdens de sessie verricht en/of met welke hij/zij volgens behandelovereenkomst werkt.

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

 • De behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), dat zij handelt conform de wettelijke regelgeving.
 • De behandelaar stelt de belangen van de client centraal in de therapie.
 • De behandelaar houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere behandelaars) overhandigd of medegedeeld.
 • De behandelaar verplicht zich de client correct door te verwijzen naar een collega of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Consulten/therapie kinderen

 • De behandelaar zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een begeleider niet noodzakelijk. De behandelaar die werkt met kinderen onder de leeftijd van 16 jaar sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders, mits zij beide het ouderlijk gezag hebben.
 • De behandelaar verplicht zich informatie met betrekking tot de behandeling te verstrekken aan de ouders in alle fasen van de behandeling als de ouders hiernaar vragen.
 • De ouders verplichten zich door middel van het anamnesegesprek relevante informatie aan de behandelaar te verstrekken.

Afspraken behandelingen/consulten

 • De cliënt is geïnformeerd over de kosten en werkwijze per behandeling/consult via de website.
 • Het consult/de therapie is opgebouwd uit één of een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.
 • Het behandelproces bestaat uit de volgende stappen
  1: Het (intake)gesprek met de cliënt over zijn klachten, (medische historie), doel/hulpvraag, de huidige stand van zaken.
  2: Overleg over de in te zetten behandelvorm
  3: Het evalueren van de sessie ter afsluiting.
 • Behandelaar en cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding natuurgeneeskundig therapeut – cliënt.
 • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld en/of gespecificeerd.
 • Na iedere sessie (of na een vooraf afgesproken serie van sessies) wordt in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.
 • Een consult/behandeling duurt zo lang als in de agenda van de behandelaar is gereserveerd. Een eerste consult/behandeling duurt 1,25-1,5 uur, voor vervolgafspraken wordt een uur of wat wenselijk is gereserveerd tenzij anders afgesproken.
 • Nabesprekingen vinden in die gereserveerde tijd plaats.

Aansprakelijkheid

 • Touching & Coaching, Elvira de Koning is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt (bijvoorbeeld voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/ specialist of andere behandelaar).
 • Touching & Coaching, Elvira de Koning is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van de cliënt door parkeren op of het betreden van de praktijk te Soest noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk via de trap, de hal en het gebruikmaken van het toilet.
 • Klachten over de behandeling zijn altijd eerst met de behandelaar te bespreken. 

Bijzondere bepalingen

 • Als er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, kan een mail of app worden gestuurd, waarna de cliënt zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld. Voor gesprekken van meer dan 15 minuten wordt in overleg € 20,- in rekening te gebracht.

Betaling en Kosten

 • De kosten van de therapie bedragen € 59,- per sessie van een uur (60 minuten, prijsstijgingen voorbehouden). Deze kostprijs is vrijgesteld van BTW.
 • De eerste behandeling/consult duurt 75 tot 90 minuten, kost € 85,- en omvat tevens het anamnesegesprek.
 • De kosten van de behandeling dienen direct na de behandeling te worden voldaan. Betalingswijze van de behandelingen geschiedt aansluitend op het consult en kan contant, ter plekke via internetbankieren, via tikkie of binnen uiterlijk 2 dagen na ontvangst van de factuur.
 • Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.
 • Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen per app of telefonisch. Anders wordt de volledige behandeling/het consult in rekening gebracht.
 • Door het enkele feit dat Touching & Coaching op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft verkregen over het volledige bedrag van zijn factuur, is de debiteur zonder enige nadere herinnering, aanmaning of ingebrekestelling in verzuim.