Welkom Over de praktijk |  Klachten

Klachten

Klachtenreglement voor particuliere consulten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen en is hiervoor aangesloten bij de SCAG. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Komt u er met mij niet dan kun u een klacht indienen bij de SCAG.

 

Welkom Over de praktijk |  Klachten

Klachten

Klachtenreglement voor particuliere consulten
Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen en is hiervoor aangesloten bij de SCAG. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat ernaar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan kunt u via de LVNT een klacht indienen.

De klacht komt in eerste instantie terecht bij een tussenpersoon van de beroepsvereniging zelf. Samen bepaalt u wat er nodig is.

Tussenpersoon

Via de tussenpersoon is het mogelijk om de klacht te melden en eventueel een schriftelijke reactie van de therapeut te vragen.

Klachtenfunctionaris

Er kan ook een klachtenfunctionaris worden ingeschakeld; een onafhankelijke persoon die geen partij kiest, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. Hij heeft als taak te trachten de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Gezamenlijk betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen een oplossing zoeken.

Geschillencommissie

Is de cliënt ontevreden met deze oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de geschillencommissie. De geschilleninstantie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stappen naar de burgerrechter te vermijden.
De geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen. Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft geen mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. Dit in tegenstelling tot de zorgaanbieder/therapeut. Is deze laatste van mening dat de procedure bij de geschilleninstantie niet goed is behandeld, kan de therapeut naar de rechter.